Category : Quran

“Cihad”- təhrifə məruz qalmış Quran ifadəsi

1. Maraqlıdır, Quran ədəbiyyatında “cihad” sözü bu gün zehinlərə yeridilən “döyüş/ hərbi əməliyyat” anlamında deyil. Quran döyüş anlamını ifadə etmək üçün “Qital” sözündən istfadə edir ki, bunun da Quranda xüsusi bir fəlsəfəsi, şərtləri var. Zənnimcə, Quranın qəbul etdiyi “Qital” anlayışı əqli baxımdan müdafiəolunan və tamamilə ictimai bir zərurətdir, belə ki, onun mahiyyətini hər bir insanın qəbul etdiyi məşhur əxlaqi “qızıl qayda” təşkil edir: “Başqaları ilə elə davran ki, onların da səninlə o cür davranmasını istəyirsən”.

Davamı...

Allaha isnad edilməsində zorlandığımız anlayışlar

Quranda bir çox nəsnələr Allaha isnad edilir ki, insanlar onları anlamaqda zorlanırlar. Məsələn, Allah azdırır, Allah qəlbləri möhürləyir və s. Bu kimi anlayışları necə anlayaq, necə yozaq? Zənnimcə, üç qayda işığında onları doğru şəkildə anlaya bilərik.

Davamı...

“Şeytan insanı azdırır” deyiminin düzgün təhlili

1.

Çoxları “Şeytan insanı azdırır” deyimini doğru anlamır, düzgün təhlil edə bilmir. Elə düşünürlər ki, şeytan kiminsə əlindən tutub onu günaha, pisliyə doğru çəkir, onu günah bataqlığına itələyir. Əslində isə, bunu belə anlamaq yalnış olardı. Nə üçün? Zənnimcə, ən azı, ona görə ki, mən faktiki olaraq öz iç dünyamın şahidi oluram ki, kimsə məni hansısa bir günahın, pisliyin içinə, özüm istəmədiyim təqdirdə, itələmir.

Davamı...

Ağıl, düşünmə və mesaj: Zumər/ 18

      Quran insanları öz ayələri üzərində düşünməyə çağırır.[1] Bu, ilahi kitabın spesifik bir özəlliyidir. Bu isə o deməkdir ki, Quranda uyğunsuzluqlar, ziddiyyətli və ixtilaflı məqamlar mövcud deyil.[2] Quran nöqteyi-nəzərindən, düşünmə prosesi zamanı ağıldan mətni anlama vasitəsi kimi istifadə etmək lazımdır.

Davamı...

Quranın möhkəm mətni

  1. Quran mətninin xüsusiyyətləri

      Hər bir mətnin özünəməxsus spesifik xüsusiyətləri vardır. Qurani-Kərim də, bir vəhy mətni kimi onu sair mətnlərdən fərqləndirən bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Bu mətn həm söz, həm də məna baxımından əbədi bir möcüzədir. Bu yazıda Quran mətninin bəzi cəhətlərini tanıtdırmağa çalışacağıq.

Davamı...

Quran – yeganə dini bilik qaynağı

     Giriş

Bu kiçik yazımda mühüm bir Quran mövzusunu qələmə almaq istəyirəm- Sünnənin gerçək mahiyyəti və onun Quranla əlaqəsi, başqa sözlə, Quranın yeganə dini bilik qaynağı olma gerçəyi… Burada belə bir iddia ilə çıxış etmək istəyirəm ki, Qurani-Kərim dini qneseoloji baxımdan yeganə dini bilik qaynağıdır və Sünnə də, bu bilik qaynağı fonunda başa düşülməli və dəyərləndirilməlidir.

Davamı...

Quranın dili

Giriş

Hər bir dil istifadəçisi (istər yazıçı, istərsə də natiq) öz məqsədlərini ifadə etmək üçün bir üslub seçir. Hər üslubda qarşı tərəfə hər hansı bir mesajı çatdırmaq üçün xüsusi bir şərh, izah və təqdimat olur. Bu üslubların hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.

Davamı...

Dini biliklərin anlaşılmasında Quranın rolu

Bildiyimiz kimi, dini biliklərin əsas etibarilə iki qaynağı vardır: Quran və Sünnə. Eyni zamanda, o da məlumdur ki, bu iki qaynaq eyni dərəcəyə malik deyildir. Hədislərdə gələn təbir ilə desək, Quran “Böyük əmanət”, Sünnə isə “Kiçik əmanət”dir.

Davamı...

Quranın əxlaq sistemini necə anlayaq?!

1.

Bildiyimiz kimi, ümumi bir bölgündə Quran ayələri “Məkkə” və “Mədinə” ayələri olmaqla iki əsas hissəyə ayrılır. Məkkə ayələrinin əsas əlamətlərini, onların yığcam şəkildə verilməsi, olduqca düşündürücü məzmuna və spesifik melodiyaya sahib olması kimi sadalamaq olar.

Davamı...