Xəstəxanada Görüş- Aminə Sədr

Kitab barədə qısa məlumat: 

Müsəlman dünyasında parlaq imza sahibi olan yazıçının sizə təqdim edi­­lən “Xəs­təxanada görüş” povestində o, cəmiyyətin və ümmətin möh­tə­­şəm ilahi kon­sepsiya vasitəsilə ali insani dəyərlərə yiyələnməsinin ne­cə­liyi barədə dü­şünür və yazır. Povestdə bir çox elmi-fəlsəfi prob­lem­lərə an­laşıqlı və səlis üs­lubda aydınlıq gətirilir; silsiləvi dialoq şək­lin­də ma­te­rialist fəlsəfi mək­təb­lə­ri­nin irəli sürdüyü prinsiplər müzakirə edi­lərək bu baxışların yetərsizliyi, in­sa­nı ali dəyərlərə çatdırmaq po­ten­si­alına ma­lik olmadığı sübuta yetirilir. Ki­tab öz orijinallıq, dərinlik və mə­nəvi də­yər­lərin önə çəkilməsi ilə diqqət çəkir.

Elmi Redaktor: Emin İmanlı

Oxşar yazılar
İnsan və Tale problemi- Mürtəza Mütəhhəri
Kərbəlanı Yenidən Yaşamaq- Musa Sədr
Fitrət Anlayışı- Mürtəza Mütəhhəri
Materializmə Yönəlmənin Səbəbləri- Mürtəza Mütəhhəri